IMW Institut

tehničko-tehnološka priprema

Tehničko-tehnološka pripreme obuhvata kompletnu tehničku i tehnološku pripremu uzoraka za dalja ispitivanja.

Tehnološka priprema

 • Obrada i preispitivanje zahteva
 • Radni nalozi
 • Modeliranje i CAD priprema uzoraka prema standardima

Tehnička priprema

 • Izrada epruveta za mehanička ispitivanja
 • Precizno sečenje uzoraka
 • Priprema uzoraka za optički emisioni spektrometar
 • Priprema uzoraka za metalografska ispitivanja

Tehničko-tehnološka priprema

Poliranje i brušenje

 • Za poliranje i brušenje se koristi automatska mašina koja može da priprema 6 uzoraka istovremeno sa prethodno zadatim parametrima (sila pritiska,  broj obrtaja osnove, broj obrtaja glave i drugo).
 • Za pripremu uzoraka se koristi najkvalitetniji potrošni materijal (šmirgle, paste i tkanine).

Tehničko-tehnološka priprema

precizno sečenje uzoraka

 • Sečenje uzoraka predstavlja bitan deo procesa koji prethodi poliranju i brušenju.
 • Mašina za automatsko sečenje pruža mogućnost sečenja od 200 do 5000 o/min sa preciznošću od 0.0001 mm po X osi i 0.1 mm po Y osi.
 • Različiti prihvati omogućavaju sečenje uzoraka kružnog poprečnog preseka do 71mm, ali i drugih oblika različitih dimenzija.
 • Sečenje sa dodatkom abraziva omogućava smanjenje deformacija površine uzoraka pri sečenju.
 

Tehničko-tehnološka priprema

zatapanje uzoraka

 • Zatapanje uzoraka može imati značajan uticaj na efikasnost procesa brušenja i poliranja. Neskladan sastav kalupa ili loše zadržavanje ivica mogu negativno uticati na proces i dovesti do dodatnog vremena obrade ali i dodatnih deformacija koje mogu loše uticati na dalja ispitivanja.
 • Laboratorija je opremljena savremenim sistemom za zatapanje uzoraka, čime je omogućen siguran proces prethodne pripreme uzoraka za poliranje i brušenje i metalografska ispitivanja.

Tehničko-tehnološka priprema

elektrolitičko poliranje (struers lectropol-5)

 

 • Oprema za elektrolitičko poliranje i nagrizanje nalazi veliku primenu kod kvalitetne pripreme aluminijumskih uzoraka gde se dodatno nanosi sloj oksida za dalja metalografska ispitivanja radi određivanja granica zrna.
 • Uređaj pri poliranju koristi 0-100 V/6 A, pri nagrizanju 0-25 V/6 A i pri eksternom nagrizanju 0-15 V/1,5 A.