IMW Institut

USLUGE

IMW Institut trenutno sadrži 3 osnovne celine:

U nastavku su usluge koje trenutno pružamo. Za više informacija o našim laboratorijama i uslugama, možete preuzeti naš katalog.

Predmet ispitivanjaVrsta/metoda/karakteristikeReferentni dokument
Metalni materijaliIspitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturiSRPS EN ISO 6892-1
SRPS EN ISO 6892-2
Metalni materijaliIspitivanje savijanjemSRPS EN ISO 7438
Metalni materijaliIspitivanje pritiskivanjem
Zavareni spojeviIspitivanje zatezanjem u podužnom pravcu metala šava zavarenih spojevaSRPS EN ISO 5178
Zavareni spojeviIspitivanje zavarenih spojeva metalnih materijala – ispitivanje poprečnim zatezanjemSRPS EN ISO 4136
Zavareni spojeviIspitivanje zavarenih spojeva metalnih materijala – ispitivanje savijanjem na sobnoj temperatureSRPS EN ISO 5173
Betonski čelikIspitivanje zatezanjemSRPS EN ISO 15630-1 (tačka 5)
SRPS EN ISO 6892-1 (metoda B)
Betonski čelikIspitivanje savijanjemSRPS EN ISO 15630-1 (tačka 6)
SRPS EN ISO 7438
Betonski čelikPovratno savijanjeSRPS EN ISO 15630—1 (tačka 7)
SRPS EN ISO 7438
CeviIspitivanje spljoštavanjemSRPS EN ISO 8492
CeviIspitivanje savijanjemSRPS EN ISO 8491
Metalni materijaliIspitivanje tvrdoće po BrineluSRSP EN ISO 6506-1
Metalni materijaliIspitivanje tvrdoće po VikersuSRSP EN ISO 6507-1
Zavareni spojeviIspitivanje tvrdoće – Deo 1, Ispitivanje tvrdoće elektrolučno zavarenih spojevaSRPS EN ISO 9015-1
Zavareni spojeviIspitivanje tvrdoće – Deo 2, Ispitivanje mikrotvrdoće na zavarenim spojevimaSRPS EN ISO 9015
Metalni materijaliMikroskopsko određivanje veličine zrna feritnog ili austenitnog čelikaSRPS EN ISO 643
Metalni materijaliMikroskopsko određivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čeliku korišćenjem referentnih slikaSRPS EN ISO 10247
Metalni materijaliOdređivanje i verifikacija dubine površinski otvrdnutih čelikaSRPS EN ISO 2639
Metalni materijaliMikroskopsko određivanje rasporeda karbida u alatnim čelicima za ležaje korišćenjem referentnih mikrofotografijaSRPS C.A3.005
Metalni materijaliOdređivanje dubine razugljeničenja nelegiranog i niskolegiranog čelikaSRPS EN ISO 3887
Zavareni spojeviMakroskopsko i mikroskopsko ispitivanje zavarenih spojevaSRPS EN ISO 17639
Gvožđe i čelikOdređivanje sadržaja:
ugljenika, silicijuma, mangana, fosfora, sumpora, hroma, nikla, bakra, aluminijuma, titana, molibdena, vanadijuma, niobijuma, volframa, kobalta, kalaja, azota i bakra
SRPS C.A1.011
Aluminijum i legure aluminijumaOdređivanje sadržaja: silicijuma, gvožđa, bakra, mangana, magnezijuma, hroma, nikla, cinka, olova, kalaja, titana i vanadijumaSRPS C.A1.011

Sve zainteresovane strane imaju pravu da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima i žalbama će se postupati u skladu sa procedurom PR.14.IMW.